Nasze działania

1. Egzekwowanie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
    1) Nielegalne składowiska odpadów i zaśmiecanie miejsc publicznych,
    2) Egzekwowanie obowiązku utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości,
    3) Plakatowanie w miejscach na ten cel niewyznaczonych,
    4) Usuwanie wraków pojazdów samochodowych zużytych lub nienadających się do użytkowania.


2. Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych
    1) Zakłócanie spokoju i porządku w miejscach publicznych,
    2) Egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
    3) Udział w zabezpieczeniu imprez masowych i innych uroczystości odbywających się na                      terenie miasta Zgierza,
    4) Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz inne interwencje                          związane ze zwierzętami,
    5) Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza,
    6) Inne ujawnione wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu.
3. Egzekwowanie przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym
    1) Egzekwowanie wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości przez                      kierujących pojazdami - strona archiwalna,
    2) Egzekwowanie przepisów porządkowych w ruchu drogowym - nieprawidłowe parkowanie,
    3) Niszczenie zieleni miejskiej przeznaczonej do użytku publicznego,
    4) Infrastruktura drogowa.
4. Realizacja innych zadań ustawowych
    1) Współpraca z Policją oraz innymi służbami i instytucjami,
    2) Działania profilaktyczne i edukacyjne,
    3) Konwoje, asysty, pomoc prawna i realizacja innych zadań.